Rekeningkunde

Volgens die kurrikulum word Rekeningkunde soos volg gedefinieer:  “Rekeningkunde fokus op die meting van optrede en prossessering en kommunikasie van finansiële inligting aangaande ekonomiese sektore.  Die dissipline verseker dat beginsels soos die etiese gedrag, deursigtigheid en toerekenbaarheid aan voldoen is.  Dit het berekking op die logiese, sistematiese en akkurate seleksie en boekstawing van finansiële inligting van transaksies, asook die samestelling, ontleding, interpretasies en kommunikasie van finansiële state en bestuursverslae vir die gebruik van geïnteresseerde partye.  Die vak Rekeningkunde ontwikkel leerders se kennis, vaardighede en waardes wat fokus op finansiële rekeningkunde, bestuursrekeningkunde en ouditvelde.  Hierdie velde dek ‘n breë spektrum van Rekeningkunde om leerders voor te bereik vir ‘n verskeidenheid beroepsgeleenthede.”

Elke graad behandel dan finansiële rekeningkunde (60% van die werk), bestuursrekeningkunde (20% tot 25% van die werk) en hulpbronbestuur (20% tot 25% van die werk).  Vir meer inligting oor die inhoud kan die jaarprogram, asook die kwartaalbeplannings, wat hierby ingesluit is, geraadpleeg word.

 

Die Rekeningkunde Department groei baie en lewer puik werk.Dit bestaan tans uit vier entoesiastiese onderwysers, naamlik mev. I Olivier, mev. K van Eeden, mev. 

Ons verwag in die toekoms nog beter uitslae.