Duits

Deutsch als  Fremdsprache wird in Oranje in Klassen 8 und 9 als Pflichtfach unterrichtet.  In den Klassen 10 bis 12 gibt es 2017 114 Mädchen, die DaF lernen. Die Begeisterung , eine Fremdsprache zu lernen hat in den letzten Jahren zugenommen.  Ein Höhepunkt der letzten Jahren ist die Möglichkeit ,mit der Schulgruppe Deutschland zu besuchen und einen Austausch zu machen.  Die Lehrerinnen sind sehr stolz auf die Schülerinnen ,die so begeistert sind, die Sprache zu lernen.

Oranje is een van slegs vier skole in die Vrystaat wat Duits Tweede Addisionele Taal binne skoolure aanbied. Dit word in graad 8 en 9 as verpligte vak aangebied en is van graad 10 tot 12 in die keusegroep saam met Rekeningkunde, Geografie en Verbruikerstudie.

Die dogters geniet Duits oor die algemeen baie om dat dit ’n vak is wat baie verryking bied en totaal anders as die meeste ander vakke is.  Die taalvaardighede wat geleer word, is luister, lees, praat, begrip en skryf.

Oranje het aansoek gedoen om die Deutsches Sprachdiplom (DuitseTaaldiploma) bo en behalwe die matriekeksamen te doen, so dat ons dogters ’n in ternasionale kwalifikasie vir die taal kan hê.  Die Onderwysdepartement het dit in 2014 toegestaan.  Dit beteken dat ons Duitsleerders sedert 2015 in Augustus van hulle matriekjaar die DSD-eksamen doen, wat aan hulle dan die B1-sertifikaat sal gee. Indien hulle nie aan die vereiste voldoen nie, kry hulle die A2-sertifikaat.

Die DSD-program bied aan die skool geweldige voordele. Volgens hierdie program kan ons ‘n bykomende leerkrag uit Duitsland kry om met die taalonderrig te help. Die eerste sodanige leerkrag, Kristin Göbel, het in Januarie 2017 by Oranje begin werk. Haar teenwoordigheid het van meet af aan ‘n groot impak op die Duitsonderrig gehad en ons is opgewonde om die langtermynuitkoms van haar insette te sien.

Sedert 2003 het mev. Brigitte Botha, een van die Duitsleerkragte, elke tweede jaar ’n toer Duitsland toe onderneem om die Duitsleerders aan die taal, land en kultuur bloot te stel. Op hierdie toere doen die groep dan ’n uitruil by ’n skool, waar die dogters by gasgesinne uitgeplaas word en in die skool ’n voordrag oor Suid-Afrika doen.

Vakpersoneel: Mev. Brigitte Botha (gr. 8, 9, 11 en 12), mev. Wilmie Vosloo (gr. 9 en 10) en Frau Kristin Göbel (gr. 8, 10, 11 en 12).

UITRUILSTUDENTE
Die FSA (Freundeskreis Südafrika) (Vriendekring Suid-Afrika) bied ’n uitruilprogram met Duitsland aan, waarom skoliere vanaf 14-jarige ouderdom kan aansoek doen. Hulle keur kinders vir drie verskillende programme:
1) Die Julie- (somer) vakansieprogram, waarop hulle vir vier weke na ’n gasgesin in Duitsland kan gaan. (Dit is die drie weke van ons wintervakansie en een week van die derde kwartaal.)
2) Die Desember- (winter) vakansieprogram, ook vier weke, wat in geheel in die Desembervakansie val.
3) Die driemaandeprogram van Oktober tot Januarie, slegs vir leerders in graad 10 en 11 wat Duits as vak neem. In hierdie program moet die kind in Duitsland skool toe gaan en daar aan die onderrig deelneem.
Ons beskou hierdie program as ’n wonderlike bate vir enige kind wat daarvoor kans sien en wie se ouers dit kan bekostig. Hulle leer nie net die taal nie, maar baie selfstandigheid en ander lewensvaardighede, wat slegs deur ervaring geleer kan word.
Saam met die moontlikheid van uitruil is die bied van gasgesinne deel van die program. Ons dogters baat baie daardeur om ’n Duitse kind vir ’n maand of drie te huisves. Dit is nie net vir haar ’n voordeel nie, maar ook vir haar maats. Ons skool is al baie verryk deur die uitruilsussies wat hiernatoe kom. As u graag wil deel wees van hierdie program, kontak gerus vir mev. Brigitte Botha of mev. Wilmie Vosloo.
In 2016 het 11 van ons dogters met die FSA Duitsland toe gegaan. Dit het aan ons skool die topposisie van SA skole vir 2016 in hierdie uitruilskema gegee. Baie dankie aan al die gesinne wat gaste uit Duitsland ontvang het en aan hierdie dogters soveel liefde gegee het. Al 11 van hulle kon nie uitgepraat raak oor die wonderlike tyd wat hulle in Oranje gehad het nie.