Musiek

Musiek word as vak vir graad 10-12 leerders aangebied, en maak dan ook deel uit van die vakpakket wat leerders as deel van die Nasionale Kurrikulum mag neem.

Die vak bestaan uit drie afdelings: prakties (enige instrument), musiekteorie en musiekgeskiedenis en -beluistering.

Daar word ‘n minimumstandaard van graad 3 prakties (instrument) as voorvereiste vir musiek in graad 10 gestel. Leerders word wel op individuele vlak gekeur, en laat beginners is ook welkom, met die toestemming van hul praktiese onderwyser en vakhoof.

As basiese voorbereiding tot vakmusiek word musiek (saam met drama en visuele kuns) as verpligte vak vir graad 8 en 9 aangebied. In hierdie vak word basiese teoriekennis, sowel as opsionele instrumentale onderrig aangebied, om sodoende as voedingsbron vir musiek as matriekvak te dien.

Kontakpersoon: mev. Anelize Armer (graad 10-12) (armer@vodamail.co.za)

                                mnr. Heinrich Lategan (graad 8-9) (heinrichlategan1993@gmail.com)